Drepturile pacientului - WestEye Hospital 

WestEye Hospital 

021.9757

Drepturile pacientului

DREPTURILE PACIENTULUI

 1. PACIENŢII AU DREPTUL LA ÎNGRIJIRI MEDICALE DE CEA MAI ÎNALTÃ CALITATE DE CARE SOCIETATEA DISPUNE, ÎN CONFORMITATE CU RESURSELE UMANE, FINANCIARE ŞI MATERIALE.
 2. PACIENTUL ARE DREPTUL DE A FI RESPECTAT CA PERSOANĂ UMANĂ, FĂRĂ NICI O DISCRIMINARE.
 3. DREPTUL PACIENTULUI LA INFORMAŢIA MEDICALĂ
  • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
  • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
  • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
  • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
  • Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.
  • Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
  • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
  • Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.
  • Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
  • Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
 4. CONSIMŢĂMÂNTUL PACIENTULUI PRIVIND INTERVENŢIA MEDICALĂ
  • Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
  • Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia. În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
  • În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.
  • Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
  • Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică.
  • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.
 5. DREPTUL LA CONFIDENŢIALITATEA INFORMAŢIILOR ŞI VIAŢA PRIVATĂ A PACIENTULUI
  • Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
  • Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
  • În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
  • Pacientul are acces la datele medicale personale. Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului. Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.
 6. DREPTURILE PACIENTULUI LA TRATAMENT ŞI ÎNGRIJIRI MEDICALE
  • În cazul în care furnizorii sunt obligaţi să recurgă la selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.
  • Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condiţiile de dotare necesare şi personal acreditat.
  • Se exceptează de la prevederile acestea cazurile de urgenţă apărute în situaţii extreme.
  • Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
  • Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
  • Personalul medical sau nemedical din unităţile sanitare nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unităţii respective.
  • Pacientul poate oferi angajaţilor sau unităţii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.
 7. NERESPECTAREA DE CĂTRE PERSONALUL MEDICO-SANITAR A CONFIDENŢIALITĂŢII DATELOR DESPRE PACIENT ŞI A CONFIDENŢIALITĂŢII ACTULUI MEDICAL, PRECUM ŞI A CELORLALTE DREPTURI ALE PACIENTULUI PREVĂZUTE ÎN PREZENTA LEGE ATRAGE, DUPĂ CAZ, RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ, CONTRAVENŢIONALĂ SAU PENALĂ, CONFORM PREVEDERILOR LEGALE.

ÎN CONFORMITATE CU DISPOZIȚIILE LEGII NR. 46/2003 PRIVIND DREPTURILE PACIENTULUI, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL, PARTEA I NR. 51 DIN 29 IANUARIE 2003

Scroll to Top